THIẾT BỊ-DỤNG CỤ-HÓA CHẤT-TEST KIT

Danh mục môi trường vi sinh HIMEDIA – Ấn Độ

10/04/2017 / Trong danh mục Kiến thức hổ trợ, Tin tổng hợp
Mã số Danh mục chi tiết Xuất xứ Quy cách
MV001-100G Nutrient HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV001-500G Nutrient HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV002-100G Nutrient HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV002-500G Nutrient HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV003-100G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.1 Himedia – Ấn độ 100g
MV003-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.1 Himedia – Ấn độ 500g
MV004-100G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.11 Himedia – Ấn độ 100g
MV004-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.11 Himedia – Ấn độ 500g
MV005-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.2 Himedia – Ấn độ 500g
MV006-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.5 Himedia – Ấn độ 500g
MV007-100G MacConkey HiVeg Broth w/ Neutral Red Himedia – Ấn độ 100g
MV007-500G MacConkey HiVeg Broth w/ Neutral Red Himedia – Ấn độ 500g
MV008-100G “MacConkey HiVeg Agar w/o CV, w/ 0.003%” Himedia – Ấn độ 100g
MV008-500G “MacConkey HiVeg Agar w/o CV, w/ 0.003%” Himedia – Ấn độ 500g
MV008A-500G “MacConkey HiVeg Agar w/o CV, w/ 0.0075% Himedia – Ấn độ 500g
MV008B-500G “MacConkey HiVeg Agar w/o CV, w/ 0.003%” Himedia – Ấn độ 500g
MV009-100G Thioglycollate HiVeg Medium Fluid Himedia – Ấn độ 100g
MV009-500G Thioglycollate HiVeg Medium Fluid Himedia – Ấn độ 500g
MV010-100G “Thioglycollate HiVeg Broth, Alternative Himedia – Ấn độ 100g
MV010-2.5KG “Alternative Thioglycollate HiVeg™ Mediu Himedia – Ấn độ 2.5kg
MV010-500G “Thioglycollate HiVeg Broth, Alternative Himedia – Ấn độ 500g
MV010-5KG “Alternative Thioglycollate HiVeg™ Mediu Himedia – Ấn độ 5kg
MV010G-2.5KG Alternative Thioglycollate HiVeg™ Mediu Himedia – Ấn độ 2.5kg
MV010G-500G Alternative Thioglycollate HiVeg™ Mediu Himedia – Ấn độ 500g
MV010G-5KG Alternative Thioglycollate HiVeg™ Medium Himedia – Ấn độ 5kg
MV011-100G Soyabean HiVeg  Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV011-500G Soyabean HiVeg  Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV011G-2.5KG “Soyabean HiVeg™ Medium, Sterile Powder” Himedia – Ấn độ 2.5kg
MV011G-500G Soyabean HiVeg Medium, Sterile Powder Himedia – Ấn độ 500g
MV011G-5KG “Soyabean HiVeg Medium, Sterile Powder” Himedia – Ấn độ 5kg
MV012-100G Nutrient HiVeg Agar w/ 1% Peptone Himedia – Ấn độ 100g
MV012-500G Nutrient HiVeg Agar w/ 1% Peptone Himedia – Ấn độ 500g
MV013-100G “Sabouraud Medium, Fluid, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV013-500G “Sabouraud Medium, Fluid, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV014-100G Tryptone Glucose Extract  HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV014-500G Tryptone Glucose Extract  HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV015-100G Hoyle HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 100g
MV015-500G Hoyle HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV016-100G “Brilliant Green HiVeg Agar Base,” Himedia – Ấn độ 100g
MV016-500G “Brilliant Green HiVeg Agar Base,” Himedia – Ấn độ 500g
MV016A-100G Brilliant Green HiVeg Agar Base w/ 1.2% Himedia – Ấn độ 100g
MV016A-500G Brilliant Green HiVeg Agar Base w/ 1.2% Himedia – Ấn độ 500g
MV019-100G Brewer Thioglycollate HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV019-500G Brewer Thioglycollate HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV021-100G Triple Sugar Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV021-500G Triple Sugar Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV022-100G “EMB HiVeg Agar, Levine” Himedia – Ấn độ 100g
MV022-500G “EMB HiVeg Agar, Levine” Himedia – Ấn độ 500g
MV023-100G Vogel-Johnson HiVeg Agar Base w/o Himedia – Ấn độ 100g
MV023-500G Vogel-Johnson HiVeg Agar Base w/o Himedia – Ấn độ 500g
MV024-100G Cetrimide HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV024-500G Cetrimide HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV025-100G Fluid Selenite Cystine HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV025-500G Fluid Selenite Cystine HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV026-100G Fluid Lactose HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV026-500G Fluid Lactose HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV027-100G Bismuth Sulphite HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV027-500G Bismuth Sulphite HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV028-100G HiVeg Peptone Water Himedia – Ấn độ 100g
MV028-500G HiVeg Peptone Water Himedia – Ấn độ 500g
MV029-100G Endo HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV029-500G Endo HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV030-100G “Deoxycholate Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV030-500G “Deoxycholate Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV031-100G XLD HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV031-500G XLD HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV032-100G Tetrathionae HiVeg Broth Base (w/o Himedia – Ấn độ 100g
MV032-500G Tetrathionae HiVeg Broth Base (w/o Himedia – Ấn độ 500g
MV033-100G Sabouraud Dextrose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV033-500G Sabouraud Dextrose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV034-500G TB HiVeg Broth Base w/o Tween 80 Himedia – Ấn độ 500g
MV041-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No. 8 Himedia – Ấn độ 500g
MV042-100G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.3 Himedia – Ấn độ 100g
MV042-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.3 Himedia – Ấn độ 500g
MV043-100G Baird Parker HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV043-500G Baird Parker HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV044-100G Dextrose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV044-500G Dextrose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV048-500G Tomato Juice HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV049-100G Violet Red HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV049-500G Violet Red HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV050-500G WL Nutrient HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV051-100G “MacConkey HiVeg Agar, Modified” Himedia – Ấn độ 100g
MV053-100G Phenol Red HiVeg™ Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV053-500G Phenol Red HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV054-100G Phenol Red HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV054-500G Phenol Red HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV055-100G Phenol Red Dextrose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV055-500G Phenol Red Dextrose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV056-100G Phenol Red Dextrose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV056-500G Phenol Red Dextrose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV057-500G Double Sugar HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV058-500G Actidione HiVeg Agar Base w/o Actidione® Himedia – Ấn độ 500g
MV059-100G Brilliant Green HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV059-500G Brilliant Green HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV061-100G MacConkey HiVeg Agar w/ Bromo Thymol Himedia – Ấn độ 100g
MV061-500G MacConkey HiVeg Agar w/ Bromo Thymol Himedia – Ấn độ 500g
MV062-500G Sabouraud Maltose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV063-100G Sabouraud Dextrose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV063-500G Sabouraud Dextrose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV064-500G Sabouraud Maltose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV065-100G “Deoxycholate Citrate Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV065-500G “Deoxycholate Citrate Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV066-100G Deoxycholate Lactose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV066-500G Deoxycholate Lactose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV067-100G Dubos HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV067-500G Dubos HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV070-100G MR-VP HiVeg Medium (Glucose Phosphate Himedia – Ấn độ 100g
MV070-500G MR-VP HiVeg Medium (Glucose Phosphate Himedia – Ấn độ 500g
MV071-100G “Bile Broth Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV071-500G “Bile Broth Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV072-500G Nitrate HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV073-100G “Blood Agar Base, HiVeg (Infusion Agar,” Himedia – Ấn độ 100g
MV073-500G “Blood Agar Base, HiVeg (Infusion Agar,” Himedia – Ấn độ 500g
MV074-100G Brucella HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV074-500G Brucella HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV074A-500G “Brucella HiVeg Agar Base, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV077-500G Entamoeba HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV078-100G Kligler Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV078-500G Kligler Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV080-100G Lauryl Sulphate HiVeg Broth (Lauryl Himedia – Ấn độ 100g
MV080-500G Lauryl Sulphate HiVeg Broth (Lauryl Himedia – Ấn độ 500g
MV081-100G “MacConkey HiVeg Agar w/ CV, NaCl,” Himedia – Ấn độ 100g
MV081-500G “MacConkey HiVeg Agar w/ CV, NaCl,” Himedia – Ấn độ 500g
MV081A-500G “MacConkey HiVeg Agar w/ CV, NaCl,” Himedia – Ấn độ 500g
MV082-100G “MacConkey HiVeg Agar w/o CV and NaCl,” Himedia – Ấn độ 100g
MV082-500G “MacConkey HiVeg Agar w/o CV and NaCl,” Himedia – Ấn độ 500g
MV082A-500G “MacConkey HiVeg Agar w/o CV and NaCl,” Himedia – Ấn độ 500g
MV083-100G MacConkey HiVeg Broth Purple w/ BCP Himedia – Ấn độ 100g
MV083-500G MacConkey HiVeg Broth Purple w/ BCP Himedia – Ấn độ 500g
MV084-100G Dextrose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV084-500G Dextrose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV085-100G Pseudomonas HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV085-500G Pseudomonas HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV086-500G Eijkman Lactose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV087-100G Nutrient HiVeg Agar 1.5% Himedia – Ấn độ 100g
MV087-500G Nutrient HiVeg Agar 1.5% Himedia – Ấn độ 500g
MV088-100G “Nutrient HiVeg Broth, pH 6.9 w/o NaCl” Himedia – Ấn độ 100g
MV088-500G “Nutrient HiVeg Broth, pH 6.9 w/o NaCl” Himedia – Ấn độ 500g
MV089-100G “Blood Agar Base w/ low pH, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV089-500G “Blood Agar Base w/ low pH, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV090-100G “Nutrient HiVeg Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaC Himedia – Ấn độ 100g
MV090-500G “Nutrient HiVeg Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaC Himedia – Ấn độ 500g
MV091-100G Standard Methods HiVeg# Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV091-500G Standard Methods HiVeg™ Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV091A-100G Plate Count HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV091A-500G Plate Count HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV092-500G Dextrose Tryptone HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV093-500G “Tryptose Phosphate Broth, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV097-100G “Tryptose Blood Agar Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV097-500G “Tryptose Blood Agar Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV098-500G Purple HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1000-500G Dichloran HiVeg Medium Base with Rose Himedia – Ấn độ 500g
MV1003-100G Lactose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV1003-500G Lactose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1004-100G Bismuth Sulphite HiVeg Agar, Modified Himedia – Ấn độ 100g
MV1004-500G “Bismuth Sulphite HiVeg Agar, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV100-500G TB HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1005-500G S.F.P. HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1010-500G Fungi Kimmig HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV101-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.19 Himedia – Ấn độ 500g
MV1020-500G BPL HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1021-500G KF Streptococcus HiVeg Broth Base w/ BCP Himedia – Ấn độ 500g
MV1022-500G Gassner Lactose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1023-500G M-Lauryl Sulphate HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1024-500G MacConkey HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1028-500G Tryptic Digest Broth,Hiveg (Field’s Tryp Himedia – Ấn độ 500g
MV1030-500G Maximum Recovery Diluent HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV103-500G Chocolate HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1035-100G Bile Esculin HiVeg Agar w/ Kanamycin Himedia – Ấn độ 100g
MV1035-500G Bile Esculin HiVeg Agar w/ Kanamycin Himedia – Ấn độ 500g
MV1036-500G “Brain Heart Infusion with 0.1% Agar,” Himedia – Ấn độ 500g
MV1037-500G “Brain Heart Infusion w/ 6.5%  NaCl,” Himedia – Ấn độ 500g
MV1041-100G DNase Test HiVeg Agar w/ Toluidine Blue Himedia – Ấn độ 100g
MV1042-500G MUG EC HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV104-500G Candida HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV1045-500G *Modified Fungal HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1046-500G “MUG Lauryl Sulphate HiVeg Broth,” Himedia – Ấn độ 500g
MV1053-500G Charcoal HiVeg Agar Base w/ Niacin Himedia – Ấn độ 500g
MV1058-500G MUG Violet Red HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1060-500G WL Differential HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1062-500G Dey-Engley Neutralizing HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1064-100G Listeria Identification HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1064-500G Listeria Identification HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV106-500G Snyder Test HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1067-500G Sabouraud Chloramphenicol HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV107-500G Starch HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1075-500G “Endo HiVeg Agar, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV1077-500G Endo HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1078-100G *Salmonella Differential HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1078-500G *Salmonella Differential HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1080-500G MUG MacConkey HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV108-100G SS HiVeg Agar (Salmonella Shigella Himedia – Ấn độ 100g
MV1081-500G Lactose Blue HiVeg Agar (B.T.B. Lactose Himedia – Ấn độ 500g
MV1082-100G “*Salmonella Differential HiVeg Agar,” Himedia – Ấn độ 100g
MV1082-500G “*Salmonella Differential HiVeg Agar,” Himedia – Ấn độ 500g
MV1083-500G Fraser Secondary Enrichment HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1084-500G Mueller Hinton HiVeg Agar No. 2 Himedia – Ấn độ 500g
MV108-500G SS HiVeg Agar (Salmonella Shigella Himedia – Ấn độ 500g
MV1086-500G Lactic Bacteria Differential HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1087-500G Lactic Bacteria Differential HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1090-100G Listeria Identification HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV1090-500G Listeria Identification HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1101-500G M-Bismuth Sulphite HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1102-500G M-Brilliant Green HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1103-500G M-Endo HiVeg Broth MF (MF Endo HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV1106-100G M-Endo HiVeg Agar LES Himedia – Ấn độ 100g
MV1106-500G M-Endo HiVeg Agar LES Himedia – Ấn độ 500g
MV1107-100G M-Endo HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV1107-500G M-Endo HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1108-500G M-Enterococcus HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1111-500G M-FC HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1113-500G M-Slanetz Enterococcus HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1115-500G M-Tetrathionate HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1119-500G M-Azide HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1120-500G M-Staphylococcus HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV112-100G Urea HiVeg Agar Base (Christensen) Himedia – Ấn độ 100g
MV1122-500G M-FC HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1124-500G “M-FC HiVeg Agar Base, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV112-500G Urea HiVeg Agar Base (Christensen) Himedia – Ấn độ 500g
MV1137-500G Modified Rappaport Vassiliadis HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV1138-500G “Leifson’s Deoxycholate HiVeg Agar,” Himedia – Ấn độ 500g
MV1139-500G Modified MYP HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1141-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.32 Himedia – Ấn độ 500g
MV1142-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.39 Himedia – Ấn độ 500g
MV1143-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.40 Himedia – Ấn độ 500g
MV1144-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.41 Himedia – Ấn độ 500g
MV1145-100G Listeria Oxford HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1145-500G Listeria Oxford HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1146-500G C.L.E.D. HiVeg Agar Base w/o Indicator Himedia – Ấn độ 500g
MV1147-500G XLT4 HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1151-500G Miller Luria Bertani HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1152-500G Wesley HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1153-500G Vibrio Parahaemolyticus Sucrose HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV115-500G WL Nutrient HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV1155-500G SDS HiVeg Agar (Sodium Dodecyl Sulphate Himedia – Ấn độ 500g
MV1159-500G TMAO HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV1163-500G “*MRS HiVeg Agar, Modified (Lactobacilli Himedia – Ấn độ 500g
MV1164-500G “*MRS HiVeg Broth, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV116-500G Standard Nutrient HiVeg Broth (H.S. Himedia – Ấn độ 500g
MV1166-500G *Lactobacillus Selection HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1167-500G MOX HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV117-100G *Fluid Casein Digest Soya Lecithin Himedia – Ấn độ 100g
MV1173-500G PL HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV117-500G *Fluid Casein Digest Soya Lecithin Himedia – Ấn độ 500g
MV1176-500G Proteose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1177-500G SA HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1178-500G Pre – Enrichment HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1180-500G *Lactobacillus Selection HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV118-100G Mannitol Salt HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV118-500G Mannitol Salt HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1185-500G Park and Sanders Enrichment HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1186-500G PA HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1188-100G *Fluid Lactose HiVeg Medium w/ Soya Himedia – Ấn độ 100g
MV1188-500G *Fluid Lactose HiVeg Medium w/ Soya Himedia – Ấn độ 500g
MV119-100G Pseudomonas HiVeg Agar (For Pyocyanin) Himedia – Ấn độ 100g
MV119-500G Pseudomonas HiVeg Agar (For Pyocyanin) Himedia – Ấn độ 500g
MV1198-500G “Tryptone Water Broth, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV120-100G Pseudomonas HiVeg Agar (For Fluorescein) Himedia – Ấn độ 100g
MV120-500G Pseudomonas HiVeg Agar (For Fluorescein) Himedia – Ấn độ 500g
MV1206-500G Liver Meat Infusion HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1208-500G Acid HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV121-100G Brilliant Green HiVeg Broth 2% Himedia – Ấn độ 100g
MV1211-500G Coliform HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1212-500G Bromo Cresol Purple Azide HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1213-500G Modified Skim Milk HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1214-500G Tryptone Soya Yeast Extract HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV121-500G Brilliant Green HiVeg Broth 2% Himedia – Ấn độ 500g
MV1215-500G Listeria Motility HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV1220-500G ITC HiVeg Broth Base (TTC HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV122-500G Dextrose Tryptone HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1225-500G *Acetate HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1226-100G Mucate HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV1227-500G Mucate Control HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1228-100G LPM HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1229-500G Tryptone Soya HiVeg Broth w/ 10% NaCl Himedia – Ấn độ 500g
MV1230-100G Lysine Arginine Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1231-500G Peptone Sorbitol HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1232-500G *Kimmig Fungi HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1233-500G Tryptose Cycloserine Dextrose HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV1235-100G “Kings OF Medium Base, HiVeg™” Himedia – Ấn độ 100g
MV1235-500G King’s OF HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1237-500G Modified Duncan Strong (DS) HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV1238-500G Casein Hydrolysate Yeast Extract Salts Himedia – Ấn độ 500g
MV1240-500G Campylobacter Nitrate HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1241-100G CPC HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1242-500G Tryptone Soya Salt HiVeg Agar w/ Himedia – Ấn độ 500g
MV1243-100G CRAMP HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1245-500G Miller Luria Bertani HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1247-500G Casein Yeast Magnesium HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1248-500G Casein Yeast Magnesium HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1250-500G Tartoff – Hobbs HiVeg Broth (Terrific Himedia – Ấn độ 500g
MV1250G-500G Tartoff – Hobbs HiVeg Broth (Terrific Himedia – Ấn độ 500g
MV1251-500G YT HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1252-500G Hanahan’s HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1254-500G Minimum Salts w/ HiVeg Acid Hydrolysate Himedia – Ấn độ 500g
MV125-500G Thermoacidurans HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1255-500G Tetrathionate Brilliant Green HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV1257-500G Streptococcus Agalactiae Selective Himedia – Ấn độ 500g
MV1258-500G Endo HiVeg Agar w/ NaCl Himedia – Ấn độ 500g
MV1263-500G Tryptone Soya Yeast Extract  HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1264-500G Carbohydrate Consumption HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1269-500G Nutrient HiVeg Agar No.2 Himedia – Ấn độ 500g
MV127-100G EC HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV1272-500G Tryptone Yeast Extract HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1274-500G Nutrient HiVeg Agar for Oxidase Himedia – Ấn độ 500g
MV127-500G EC HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1275-500G Buffered HiVeg Peptone Water w/ NaCl Himedia – Ấn độ 500g
MV1286-500G Soyabean HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1293-100G *HiCrome ECC HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1293-500G *HiCrome ECC HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1294-100G *HiCrome ECC Selective HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1294-500G *HiCrome ECC Selective HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV129-500G Wort HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1295-100G *HiCrome E. coli HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1295-500G *HiCrome E. coli HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1296-100G *HiCrome Salmonella HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1296-500G *HiCrome Salmonella HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1297A-100G HiCrome Candida Differential HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1297A-500G HiCrome Candida Differential HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1300-100G *HiCrome Coliform HiVeg Agar w/ SLS Himedia – Ấn độ 100g
MV1300-500G *HiCrome Coliform HiVeg Agar w/ SLS Himedia – Ấn độ 500g
MV130-500G *Rogosa SL HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1307-500G Polysorbate 80 HiVeg Agar (Twin Pack) Himedia – Ấn độ 500g
MV1310-500G CAE (Citrate Azide Enterococcus) HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV1313-500G Sabouraud Dextrose Maltose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1315-500G Clostridium HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1316-500G Super HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV132-100G Micro Vitamin Test Culture HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1325-500G *Lecithin HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1326-500G Shigella HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1327-500G Fraser HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1329-500G Modified Soyabean HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV133-100G Micro Vitamin Test Inoculum HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV1331-500G SCHWARZ Differential HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV1333-500G *Lee’s Multidifferential HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1339-500G Tryptophan HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV134-100G *Folic Acid Culture HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1353-100G *HiCrome UTI HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1353-500G *HiCrome UTI HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1354-100G *M-CP HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1354-500G *M-CP HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1363-500G “YPD , HiVeg™ Broth” Himedia – Ấn độ 500g
MV1368-500G YPG HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV137-500G Malt Extract HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1376-100G *HiCrome Enterococci HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV1376-500G *HiCrome Enterococci HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1380-500G Leifson HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1393-100G *HiCrome MM HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1393-500G *HiCrome MM HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV140-500G Yeast HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1418-100G “*HiCrome UTI HiVeg Agar, Modified” Himedia – Ấn độ 100g
MV1418-500G “*HiCrome UTI HiVeg Agar, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV142-100G Kohn Two Tube HiVeg Medium No.1 Base Himedia – Ấn độ 100g
MV142-500G Kohn Two Tube HiVeg Medium No.1 Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1427-500G Semisolid IMRV HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1428-500G Semisolid RV HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV144-100G “Columbia Blood Agar Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV144-500G “Columbia Blood Agar Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV144A-500G “Columbia Blood Agar Base w/ 1% Agar,” Himedia – Ấn độ 500g
MV1453-100G *Rapid HiColiform HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV1453-500G *Rapid HiColiform HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV145-500G “Columbia Broth Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV1456A-100G HiCrome Candida Differential HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1456A-500G HiCrome Candida Dif Himedia – Ấn độ 500g
MV1465-100G *Rapid HiColiform HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1465-500G *Rapid HiColiform HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1466-100G *HiCrome Improved Salmonella HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1466-500G *HiCrome Improved Salmonella HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1469-100G *HiFluoro Pseudomonas HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1469-500G *HiFluoro Pseudomonas HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV147-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No. 9 Himedia – Ấn độ 500g
MV1488-100G *HiCrome ECD HiVeg Agar w/ MUG Himedia – Ấn độ 100g
MV1488-500G *HiCrome ECD HiVeg Agar w/ MUG Himedia – Ấn độ 500g
MV1494I-500G Buffered HiVeg™ Peptone Water Himedia – Ấn độ 500g
MV1505-100G *HiCrome UTI Selective HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1505-500G *HiCrome UTI Selective HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV153-500G “Liver Infusion Broth, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV1540-100G L.mono Differential HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1540-1KT *L.mono Differential HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 1kt
MV1540-500G *L.mono Differential HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV154-100G Reinforced Clostridial HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV154-500G Reinforced Clostridial HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1548-500G Chocolate No. 2 HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV1552-100G L. mono Confirmatory HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1552-1KT *L. mono Confirmatory HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 1kt
MV1552-500G L. mono Confirmatory HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV157-100G Tributyrin HiVeg Agar Base w/o Himedia – Ấn độ 100g
MV1573-100G *HiCrome Klebsiella Selective HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1573-500G *HiCrome Klebsiella Selective HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV157-500G Tributyrin HiVeg Agar Base w/o Himedia – Ấn độ 500g
MV1575A-100G HiCrome™ EC O157 : H7 Selective HiVeg™ A Himedia – Ấn độ 100g
MV1575A-500G HiCrome™ EC O157 : H7 Selective HiVeg™ A Himedia – Ấn độ 500g
MV1577-100G *HiCrome Enterobacter sakazakii HiVeg Ag Himedia – Ấn độ 100g
MV1577-500G *HiCrome Enterobacter sakazakii HiVeg Ag Himedia – Ấn độ 500g
MV1578-500G Buffered Listeria Enrichment HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1580-100G *HiCrome Enterococcus faecium HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1580-500G *HiCrome Enterococcus faecium HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV158-500G “Azide Blood Agar Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV159-100G “Cystine Tryptone Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV159-500G “Cystine Tryptone Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV160-100G D.C.L.S. HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV160-500G D.C.L.S. HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV163-500G Milk HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1641-100G *HiCrome Enterobacter sakazakii HiVeg Ag Himedia – Ấn độ 100g
MV1641-500G *HiCrome Enterobacter sakazakii HiVeg Ag Himedia – Ấn độ 500g
MV164-500G Antifungal Assay HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV165-500G Letheen HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV1655G-2.5KG Soyabean HiVeg™ Medium w/BCP, Sterile Po Himedia – Ấn độ 2.5kg
MV1655G-500G Soyabean HiVeg™ Medium w/BCP, Sterile Po Himedia – Ấn độ 500g
MV1666-100G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.36 Himedia – Ấn độ 100g
MV1666-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.36 Himedia – Ấn độ 500g
MV1667-100G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.37 Himedia – Ấn độ 100g
MV1667-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.37 Himedia – Ấn độ 500g
MV1674-100G HiCrome MeReSa HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV1674-500G HiCrome MeReSa HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV167-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.20 Himedia – Ấn độ 500g
MV1682-100G *HiCrome Vibrio HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1682-500G *HiCrome Vibrio HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV169-100G “Heart Infusion Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV169-500G “Heart Infusion Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV170-100G “Heart Infusion Broth, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV170-500G “Heart Infusion Broth, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV171-100G Kracke Blood Culture HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV1712-100G Hicrome™ Nickels & Leesment HiVeg™ Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV1712-500G Hicrome™ Nickels & Leesment HiVeg™ Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV172-500G Cystine HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV173-100G Mueller Hinton HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV173-500G Mueller Hinton HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV174-500G Potato Infusion HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV1751-500G “L B HiVeg Broth, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV175-500G Bordet Gengou HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV175A-500G Bordet Gengou HiVeg Agar Base w/ 1.6% Himedia – Ấn độ 500g
MV1768-500G EC Blue HiVeg™ Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV177-500G “Tryptose Broth, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV178-100G D.C.L.S. HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV178-500G D.C.L.S. HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV179-100G Dubos Oleic HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV179-500G Dubos Oleic HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV181-500G SIM HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV1826-100G *Coliform HiVeg Broth  w/ SLS Himedia – Ấn độ 100g
MV1826-500G *Coliform HiVeg Broth  w/ SLS Himedia – Ấn độ 500g
MV186-500G *Dey-Engley Neutralizing HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV187-500G Dey-Engley Neutralizing HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV189-100G TCBS HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV189-500G TCBS HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV191-500G Thioglycollate HiVeg Medium w/o Himedia – Ấn độ 500g
MV195-100G “Brewer Thioglycollate HiVeg Medium,” Himedia – Ấn độ 100g
MV195-500G “Brewer Thioglycollate HiVeg Medium,” Himedia – Ấn độ 500g
MV2002-500G Fraser HiVeg Broth w/ Supplement Himedia – Ấn độ 500g
MV201-500G Casman HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV2018G-500G HiFill Test HiVeg™ Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV207-100G Soyabean HiVeg Medium w/ Yeast Extract Himedia – Ấn độ 100g
MV207-500G Soyabean HiVeg™ Medium w/ Yeast Extract Himedia – Ấn độ 500g
MV209-100G “*Brain Heart CC Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV210-100G “Brain Heart Infusion Broth, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV210-500G “Brain Heart Infusion Broth, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV211-100G “Brain Heart Infusion Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV211-500G “Brain Heart Infusion Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV211A-500G “Brain Heart Infusion Agar w/ 1% Agar,” Himedia – Ấn độ 500g
MV212-500G “Brain Heart Infusion w/ PABA, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV213-500G “Brain Heart Infusion w/ PABA and Agar,” Himedia – Ấn độ 500g
MV217-500G Bi.G.G.Y.  HiVeg Agar (Nickerson HiVeg M Himedia – Ấn độ 500g
MV220-500G B.A.G.G. HiVeg Broth Base (Buffered Himedia – Ấn độ 500g
MV221-500G AATCC Bacteriostasis HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV223-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.6 Himedia – Ấn độ 500g
MV225-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.10 Himedia – Ấn độ 500g
MV226-500G APT HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV227-500G APT HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV228-500G Anaerobic HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV229-500G Anaerobic HiVeg Agar w/o Dextrose and Himedia – Ấn độ 500g
MV230-500G Anaerobic HiVeg Agar w/o Dextrose Himedia – Ấn độ 500g
MV231-500G AATCC Bacteriostasis HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV233-500G Actinomyces HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV239-100G Fletcher Leptospira HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 100g
MV239-500G Fletcher Leptospira HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV242-100G GN HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV242-500G GN HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV244-100G Nutrient HiVeg Broth w/ 1% Peptone Himedia – Ấn độ 100g
MV244-500G Nutrient HiVeg Broth w/ 1% Peptone Himedia – Ấn độ 500g
MV245-500G HS HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV248-500G KF Streptococcal HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV249-500G KF Streptococcal HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV254-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.13 Himedia – Ấn độ 500g
MV255-500G Malt Extract HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV259-500G Mitis Salivarius HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV260-500G Motility Test HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV266-100G Mycoplasma HiVeg Agar Base (PPLO HiVeg Himedia – Ấn độ 100g
MV266-500G Mycoplasma HiVeg Agar Base (PPLO HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV267-500G Mycoplasma HiVeg Broth Base w/o CV Himedia – Ấn độ 500g
MV268-500G Mycoplasma HiVeg Broth Base w/ CV (PPLO Himedia – Ấn độ 500g
MV269-100G *Phenylethyl Alcohol HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV270-100G Phenol Red Lactose  HiVeg™ Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV270-500G Phenol Red Lactose  HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV271-100G Phenol Red Maltose HiVeg™ Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV271-500G Phenol Red Maltose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV272-100G Coagulase Mannitol HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV272-500G Coagulase Mannitol HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV273-100G Phenol Red Sucrose HiVeg™ Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV273-500G Phenol Red Sucrose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV274-100G Phenol Red Sucrose HiVeg™ Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV274-500G Phenol Red Sucrose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV275-100G Phenol Red Lactose HiVeg™ Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV275-500G Phenol Red Lactose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV276-100G Phenol Red Maltose HiVeg™ Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV276-500G Phenol Red Maltose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV277-100G Coagulase Mannitol HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV277-500G Coagulase Mannitol HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV279-100G Phenol Red Broth Base w/ HiVeg™ Extract Himedia – Ấn độ 100g
MV279-500G Phenol Red Broth Base w/ HiVeg Extract Himedia – Ấn độ 500g
MV280-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.12 Himedia – Ấn độ 500g
MV284-500G Purple HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV286-100G “Sabouraud Dextrose HiVeg Agar Base,” Himedia – Ấn độ 100g
MV286-500G “Sabouraud Dextrose HiVeg Agar Base,” Himedia – Ấn độ 500g
MV287-100G “EE HiVeg Broth, Mossel” Himedia – Ấn độ 100g
MV287-500G “EE HiVeg Broth, Mossel” Himedia – Ấn độ 500g
MV287A-500G “EE HiVeg Broth, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV290-100G Soyabean HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV290-500G Soyabean HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV291-500G Schaedler HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV292-500G Schaedler HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV293-500G Sellers Differential HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV296-500G Sensitivity Test HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV297-500G SF HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV298-500G Sorbitol HiVeg Agar (MacConkey Sorbitol Himedia – Ấn độ 500g
MV299-500G Sorbitol Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV302-100G Standard Methods HiVeg Agar w/ Tween Himedia – Ấn độ 100g
MV302-500G Standard Methods HiVeg Agar w/ Tween Himedia – Ấn độ 500g
MV303-500G Streptococcus Selection HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV304-500G Streptococcus Selection HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV305-500G Kupferberg Trichomonas HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV311-500G Sulphite HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV313-100G Todd Hewitt HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV313-500G Todd Hewitt HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV314-500G Tinsdale HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV317-100G EMB HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV317-500G EMB HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV319-500G “Tryptone Agar Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV320-500G Tryptone Dextrose HiVeg  Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV321-500G Tryptone Lactose Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV322-500G Tryptone Soya HiVeg Broth w/o Dextrose Himedia – Ấn độ 500g
MV323-500G Tryptone Soya HiVeg Broth w/ 0.1% Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV325-500G Emerson HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV327-100G “Tetrathionate HiVeg Broth Base, Hajna” Himedia – Ấn độ 100g
MV327-500G “Tetrathionate HiVeg Broth Base, Hajna” Himedia – Ấn độ 500g
MV330-500G Lysine Lactose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV331-100G Wilson Blair HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV331-500G Wilson Blair HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV332-100G Wilson Blair HiVeg™ Agar w/ BG Himedia – Ấn độ 100g
MV332-500G Wilson Blair HiVeg Agar w/ BG Himedia – Ấn độ 500g
MV333-500G Wort HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV337-500G AC HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV340-500G Bile Esculin HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV341-500G Actinomyces HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV344-500G “Charcoal Agar Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV345-500G Azide Dextrose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV346-500G Acetobacter HiVeg Agar w/ Liver Extract Himedia – Ấn độ 500g
MV348-100G Brucella HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV348-500G Brucella HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV351-500G CHO HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV352-100G C.L.E.D. HiVeg Agar w/ Andrade Indicator Himedia – Ấn độ 100g
MV352-500G C.L.E.D. HiVeg Agar w/ Andrade Indicator Himedia – Ấn độ 500g
MV354-500G Disinfectant Test HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV355-500G Candida BCG HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV356-100G ISP HiVeg Medium No. 1 (Tryptone Yeast Himedia – Ấn độ 100g
MV356-500G ISP HiVeg Medium No. 1 (Tryptone Yeast Himedia – Ấn độ 500g
MV361-100G ISP HiVeg Medium No. 6 (Peptone Yeast Himedia – Ấn độ 100g
MV361-500G ISP HiVeg Medium No. 6 (Peptone Yeast Himedia – Ấn độ 500g
MV364-100G Tryptone Nitrate HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV364-500G Tryptone Nitrate HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV368-500G Lactobacilli HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV369-100G *MRS HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV369-500G *MRS HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV373-500G Littman Oxgall HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV374-500G “Liver Infusion Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV376-100G Lysine Decarboxylase HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV376-500G Lysine Decarboxylase HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV377-100G Lysine Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV377-500G Lysine Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV378-500G MIO HiVeg Medium (Motility Indole Himedia – Ấn độ 500g
MV379-500G Marine Oxidation Fermentation HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV380-500G Fluid Thioglycollate Medium w/ HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV381-100G Casitone Glycerol Yeast Autolysate Himedia – Ấn độ 100g
MV381-500G Casitone Glycerol Yeast Autolysate Himedia – Ấn độ 500g
MV383-500G Mannitol Salt HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV386-500G McBride Listeria HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV387-500G McClung Toabe HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV391-100G Mueller Hinton HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV391-500G Mueller Hinton HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV392-500G Enterococcus Confirmatory HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV393-100G Moeller Decarboxylase HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV393-500G Moeller Decarboxylase HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV394-500G Enterococcus Confirmatory HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV395-100G OF Basal HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV395-500G OF Basal HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV400-500G *Actidione HiVeg Agar w/ Actidione® Himedia – Ấn độ 500g
MV402-500G TPEY HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV404-500G Potato Malt HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV406-100G Pseudomonas Isolation HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV406-500G Pseudomonas Isolation HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV407-500G *Rogosa SL HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV409-500G SABHI HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV410-500G WL Differential HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV412-100G “Spirolate HiVeg Broth, OMATA” Himedia – Ấn độ 100g
MV413-100G Thayer Martin HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 100g
MV413-500G Thayer Martin HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV414-500G *Letheen HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV415-100G Universal Beer HiVeg Agar (UB HiVeg Himedia – Ấn độ 100g
MV416-500G Veillonella HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV418-100G Maintenance HiVeg Medium for B. Himedia – Ấn độ 100g
MV419-500G Enterococcus Presumptive HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV424-100G Yeast Malt HiVeg Agar (YM HiVeg Agar) Himedia – Ấn độ 100g
MV424-500G Yeast Malt HiVeg Agar (YM HiVeg Agar) Himedia – Ấn độ 500g
MV425-100G Yeast Malt HiVeg Broth (YM HiVeg Broth) Himedia – Ấn độ 100g
MV425-500G Yeast Malt HiVeg Broth (YM HiVeg Broth) Himedia – Ấn độ 500g
MV426-500G Ethyl Violet Azide HiVeg Broth (E.V.A. Himedia – Ấn độ 500g
MV428-500G Eugonic HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV429-500G Eugonic HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV432-100G Furunculosis HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV432-500G Furunculosis HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV433-100G Glucose Cysteine HiVeg Agar Base w/ Himedia – Ấn độ 100g
MV433-500G Glucose Cysteine HiVeg Agar Base w/ Himedia – Ấn độ 500g
MV434-100G GC HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV434-500G GC HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV439-100G Nitrate HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV439-500G Nitrate HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV440-100G Peptone Iron HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV443-100G Reinforced Clostridial HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV443-500G Reinforced Clostridial HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV445-500G Spirit Blue HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV449-100G Tryptone Soya HiVeg Agar w/ Lecithin Himedia – Ấn độ 100g
MV449-500G Tryptone Soya HiVeg Agar w/ Lecithin Himedia – Ấn độ 500g
MV450-500G Tryptose Blood Agar Base w/ Yeast Himedia – Ấn độ 500g
MV456-100G Yeast Extract HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV456-500G Yeast Extract HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV457-100G “Leptospira HiVeg Medium Base, Korthof,” Himedia – Ấn độ 100g
MV457-500G “Leptospira HiVeg Medium Base, Korthof,” Himedia – Ấn độ 500g
MV458-500G Violet Red HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV460-500G Modified CPLM HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV462-500G B.Q.Vaccine HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV463-100G “Tryptone Water, HiVeg (Tryptone Broth,” Himedia – Ấn độ 100g
MV463-500G “Tryptone Water, HiVeg (Tryptone Broth,” Himedia – Ấn độ 500g
MV463I-500G “Tryptone Water, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV464-500G Staphylococcus Aureus Enrichment HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV465-500G Streptococcus Enrichment HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV467-100G Hektoen Enteric HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV467-500G Hektoen Enteric HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV470-500G BYE HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV472-500G Levinthal’s HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV482-100G DNase Test HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV483-500G Gluconate Test HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV485-100G *Hi-Sensitivity Test HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV485-500G *Hi-Sensitivity Test HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV486-100G *Hi-Sensitivity Test HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV486-500G *Hi-Sensitivity Test HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV491-500G Anaerobic HiVeg Agar (Brewer) Himedia – Ấn độ 500g
MV492-100G Brilliant Green Sulpha HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV492-500G Brilliant Green Sulpha HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV493-500G Bile Esculin Azide HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV497-100G Clostridial HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV497-500G Clostridial HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV501-500G Decarboxylase HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV503-100G EMB HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV503-500G EMB HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV507-500G Litmus Lactose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV510-100G Kanamycin Esculin Azide HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV510A-100G Kanamycin Esculin Azide HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV511-500G Middlebrook 7H11 HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV519-100G Pike Streptococcal HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV519-500G Pike Streptococcal HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV521-100G Staphylococcus HiVeg Agar No.110 Himedia – Ấn độ 100g
MV521-500G Staphylococcus HiVeg Agar No.110 Himedia – Ấn độ 500g
MV529-500G Teepol HiVeg Broth (Twin Pack) Himedia – Ấn độ 500g
MV531-500G Trichophyton HiVeg Agar-1 Himedia – Ấn độ 500g
MV532-500G Trichophyton HiVeg Agar-2 Himedia – Ấn độ 500g
MV533-500G Trichophyton HiVeg Agar-3 Himedia – Ấn độ 500g
MV534-500G Trichophyton HiVeg Agar-4 Himedia – Ấn độ 500g
MV535-500G Trichophyton HiVeg Agar-5 Himedia – Ấn độ 500g
MV537-100G Loffler HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 100g
MV537-500G Loffler HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV538-500G “Tryptose Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV539-100G MacConkey HiVeg Broth (Double Strength) Himedia – Ấn độ 100g
MV539-500G MacConkey HiVeg Broth (Double Strength) Himedia – Ấn độ 500g
MV541-100G *Folic Acid Inoculum HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV542-100G Pantothenate Inoculum HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV549-100G Differential Reinforced Clostridial Himedia – Ấn độ 100g
MV549-500G Differential Reinforced Clostridial Himedia – Ấn độ 500g
MV551-100G Hartley’s Digest HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV551-500G Hartley’s Digest HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV552-500G Clausen HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV557-500G Luria HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV558-500G Cholera HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV560-500G *Columbia C.N.A. HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV560A-500G *Columbia C.N.A. HiVeg Agar Base w/ 1% Himedia – Ấn độ 500g
MV561-100G “Nutrient HiVeg Agar, pH 6.8″ Himedia – Ấn độ 100g
MV561-500G “Nutrient HiVeg Agar, pH 6.8″ Himedia – Ấn độ 500g
MV562-500G T.A.T. HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV564-500G Yersinia Isolation HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV567-500G *Listeria Selective HiVeg Agar (Twin Himedia – Ấn độ 500g
MV569-500G *Listeria Enrichment HiVeg Broth (Twin Himedia – Ấn độ 500g
MV570-100G Phenol Red Mannitol HiVeg™ Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV570-500G Phenol Red Mannitol HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV571-100G Phenol Red Mannitol HiVeg™ Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV571-500G Phenol Red Mannitol HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV573-500G “Salmonella HiVeg Agar,ONOZ” Himedia – Ấn độ 500g
MV574-500G Inositol Brilliant Green HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV575-500G Luria HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV575G-500G “Luria HiVeg Broth, Sterile Powder” Himedia – Ấn độ 500g
MV576-500G RS HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV578-500G Standard Staphylococcus HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV579-500G Perfringens HiVeg Agar Base (O.P.S.P.) Himedia – Ấn độ 500g
MV580-500G China Blue Lactose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV581-500G Violet Red Glucose HiVeg  Agar w/o Himedia – Ấn độ 500g
MV582-500G L.S. Differential HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV583-100G K.R.A.N.E.P. HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV586-500G Crystal Violet Tetrazolium HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV588-100G Standard Methods Caseinate HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV590-500G Halophilic HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV591-500G Halophilic HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV593-500G Tryptone Soya HiVeg Agar w/ added NaCl Himedia – Ấn độ 500g
MV599-100G Lactic HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV600-500G *Modified Rogosa HiVeg Agar (M16 HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV602-500G Lee’s HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV606-500G Chopped Liver HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV608-500G Thioglycollate HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV611-500G PE-2 HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV612-500G Slanetz and Bartley HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV614-100G Buffered HiVeg Peptone Water Himedia – Ấn độ 100g
MV614-500G Buffered HiVeg Peptone Water Himedia – Ấn độ 500g
MV616-100G Tergitol-7 HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV616-500G Tergitol-7 HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV617-100G Phenol Red Dulcitol HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV618-100G Alkaline HiVeg Peptone Water Himedia – Ấn độ 100g
MV618-500G Alkaline HiVeg Peptone Water Himedia – Ấn độ 500g
MV619-500G Arginine Dihydrolase HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV621-100G Glucose Salt Teepol HiVeg Broth (Twin Himedia – Ấn độ 100g
MV621-500G Glucose Salt Teepol HiVeg Broth (Twin Himedia – Ấn độ 500g
MV624-500G Mycoplasma Synoviae HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV626-500G Wagatsuma HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV630-500G “Motility Nitrate HiVeg Medium, Buffered Himedia – Ấn độ 500g
MV632-500G *SPS HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV636-100G Phenol Red Polymyxin HiVeg™ Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV636-500G Phenol Red HiVeg Polymyxin Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV637-500G Modified V.P. HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV640-100G *Rose Bengal Chloramphenicol HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV640-500G *Rose Bengal Chloramphenicol HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV641-100G MRS HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV641-500G MRS HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV645-500G Shapton HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV646-500G “Charcoal Blood Agar Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV649-500G Dextrose HiVeg Peptone Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV650-500G Dextrose HiVeg Peptone Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV652-100G Phenolphthalein Phosphate HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV652-500G Phenolphthalein Phosphate HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV658-500G KG HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV659-500G Drigalski Litmus Lactose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV661-500G Milk Salt HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV662-500G VP HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV663-500G Littman Oxgall HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV664-100G *Sabouraud Cycloheximide Chloramphenicol Himedia – Ấn độ 100g
MV665-500G Trichomonas HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV669-100G Oak Wilt Fungus HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV676-500G Yeast Fermentation HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV687-100G Moeller Decarboxylase HiVeg Broth w/ Himedia – Ấn độ 100g
MV688-100G Moeller Decarboxylase HiVeg Broth w/ Himedia – Ấn độ 100g
MV689-100G Moeller Decarboxylase HiVeg Broth w/ Himedia – Ấn độ 100g
MV694-500G Bennet’s HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV725-100G Asparagine Gelatin Lactate HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV731-500G Corn Meal HiVeg Peptone Yeast Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV734-500G Dextrose Proteose Peptone HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV738-500G Enriched Thioglycollate HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV741-100G DNase Test HiVeg Agar Base w/o DNA Himedia – Ấn độ 100g
MV741-500G DNase Test HiVeg Agar Base w/o DNA Himedia – Ấn độ 500g
MV742-100G L.D. HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV742-500G L.D. HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV743-100G L.D. Esculin HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV743-500G L.D. Esculin HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV748-100G “Edward’s Medium HiVeg Base, Modified” Himedia – Ấn độ 100g
MV749-500G Esculin Azide HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV757-500G Glucose Yeast HiVeg Peptone Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV758-500G Glucose HiVeg Peptone Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV763-500G Skim Milk HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV766-500G Casman HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV770-100G Mannitol Motility Test HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV771-500G Mn HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV776-100G Kanamycin Esculin Azide HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV776A-100G Kanamycin Esculin Azide HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV777-500G Maintenance (SCY) HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV782-500G Milk HiVeg Agar (Brown and Scott Himedia – Ấn độ 500g
MV783-100G Photobacterium HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV787-500G Pfizer Selective Enterococcus HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV791-100G TGB HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV791-500G TGB HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV792-100G C.L.E.D. HiVeg Agar w/ Bromo Thymol Blue Himedia – Ấn độ 100g
MV792-500G C.L.E.D. HiVeg Agar w/ Bromo Thymol Blue Himedia – Ấn độ 500g
MV798-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.35 Himedia – Ấn độ 500g
MV799-500G Antibiotic HiVeg Assay Medium No.38 Himedia – Ấn độ 500g
MV802-100G Kohn Two Tube HiVeg Medium No.2 Himedia – Ấn độ 100g
MV803-100G Sulphate Reducing HiVeg Medium (Triple Himedia – Ấn độ 100g
MV803-500G Sulphate Reducing HiVeg Medium (Triple Himedia – Ấn độ 500g
MV805-500G Bacteroides HiVeg Agar Base (BBE) Himedia – Ấn độ 500g
MV806-500G HiVeg™ Extract Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV807-500G HiVeg™ Extract Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV808-500G “Egg Yolk Agar Base, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV811-500G Feeley Gorman HiVeg Agar (F.G. HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV812-500G Feeley Gorman HiVeg Broth (F.G. HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV817-500G Liquoid HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV820-500G Vibrio HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV821-500G Salt Polymyxin HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV825-500G Fermentation HiVeg Medium for Neisseriae Himedia – Ấn độ 500g
MV826-100G Hugh Leifson HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV826-500G Hugh Leifson HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV827-500G Fermentation HiVeg Medium for Himedia – Ấn độ 500g
MV828-500G Sucrose HiVeg Agar for Brewery Isolates Himedia – Ấn độ 500g
MV829-500G *Tomato Juice HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV832-500G Wilkins Chalgren Anaerobic HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV833-100G Bacillus Cereus HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV833-500G Bacillus Cereus HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV834-100G “Blood Agar Base No. 2, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV834-500G “Blood Agar Base No. 2, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV834A-500G “Blood Agar Base No. 2 w/ 1.2% Agar,” Himedia – Ấn độ 500g
MV836-500G Clostridium Difficile HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV837-500G Perfringens HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV839-100G Dubos Oleic HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV839-500G Dubos Oleic HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV843-500G Yersinia Selective HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV845-100G Lysine Iron Cystine HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV845-500G Lysine Iron Cystine HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV846-100G “*M-Broth, HiVeg” Himedia – Ấn độ 100g
MV847-100G Motility-Indole-Lysine HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV847-500G Motility-Indole-Lysine HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV850-500G Tergitol-7 HiVeg Agar H Himedia – Ấn độ 500g
MV851-500G Tergitol-7 HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV852-500G Thiol HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV853-500G Thiol HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV859-100G Rippey-Cabelli HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 100g
MV860-100G Glucose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV860-500G Glucose HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV861-500G B.T.B. Lactose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV862-100G Cetrimide HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 100g
MV862-500G Cetrimide HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV862A-500G Cetrimide HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV863-500G Wilkins Chalgren Anaerobic HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV868-100G Iron Sulphite HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV868-500G Iron Sulphite HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV870-100G TCBS HiVeg Agar (Selective) Himedia – Ấn độ 100g
MV870-500G TCBS HiVeg Agar (Selective) Himedia – Ấn độ 500g
MV871-100G Hugh Leifson Glucose HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 100g
MV871-500G Hugh Leifson Glucose HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV872-100G Phenol Red Tartrate HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV874-500G A-1 HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV875-500G AC HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV876-500G Mueller Kauffman Tetrathionate HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV877-500G Standard Nutrient HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV879-500G “Tomato Juice HiVeg Agar, Special” Himedia – Ấn độ 500g
MV882-500G Diphtheria Virulence HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV883-500G “Meat Infusion Agar, HiVeg (Standard” Himedia – Ấn độ 500g
MV884-500G Aeromonas Isolation HiVeg™ Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV885-100G Andrade HiVeg Peptone Water Himedia – Ấn độ 100g
MV887-500G Blood Free Campylobacter Selectivity Himedia – Ấn độ 500g
MV888-100G “*Listeria Enrichment HiVeg Broth,” Himedia – Ấn độ 100g
MV888-500G “*Listeria Enrichment HiVeg Broth,” Himedia – Ấn độ 500g
MV889-500G Listeria Selective HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV890A-100G Listeria Enrichment HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 100g
MV890A-500G Listeria Enrichment HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV891-500G Modified McBride Listeria HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV892-100G Modified Buffered Charcoal HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV893-100G CAL HiVeg Agar (Cellobiose Arginine Himedia – Ấn độ 100g
MV894-100G CAL HiVeg Broth (Cellobiose Arginine Himedia – Ấn độ 100g
MV897-500G Crystal Violet Lactose HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV898-500G “*SPS HiVeg Agar, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV899-500G Campylobacter Enrichment HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV902-500G Anaerobic HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV906-500G B.C. Motility Test HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV908-500G Campylo Thioglycollate HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV909-500G Andrade Peptone Water w/ HiVeg Extract Himedia – Ấn độ 500g
MV910-500G Casein Hydrolysate Yeast Extract HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV911-500G C. botulinum Isolation HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV912-100G Decarboxylase Test HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 100g
MV912-500G Decarboxylase Test HiVeg Medium Base Himedia – Ấn độ 500g
MV913-500G “Dextrose Tryptone HiVeg Agar, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV914-500G “Dextrose Tryptone HiVeg Broth, Modified Himedia – Ấn độ 500g
MV915-500G Dihydrolase HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV916-500G Doyle’s Enrichment HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV917-500G Mehlman’s Maintenance HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV918-500G Wang’s Semisolid HiVeg Medium Himedia – Ấn độ 500g
MV919-500G Fermentation HiVeg Medium Base for C. Himedia – Ấn độ 500g
MV925-500G Streptococcus Lactis Differential HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV926-500G “Reddy’s Differential HiVeg Agar,” Himedia – Ấn độ 500g
MV927-500G *Lactobacillus Bulgaricus HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV929-500G M17 HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV930-500G Motility Test HiVeg Medium (Edwards and Himedia – Ấn độ 500g
MV931-500G Nutrient HiVeg Agar w/ Manganese Himedia – Ấn độ 500g
MV933-500G Orange Serum HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV934-500G Orange Serum HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV936-500G Potassium Cyanide HiVeg Broth Base w/o Himedia – Ấn độ 500g
MV939-500G Preston HiVeg Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV940-100G PSTA Enrichment HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 100g
MV940-500G PSTA Enrichment HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV941-500G PSB HiVeg Broth Base Himedia – Ấn độ 500g
MV946-500G *Modified Letheen HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV947-500G C. perfringens Sporulation HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV948-500G Streptococcus Thermophilus Isolation Himedia – Ấn độ 500g
MV950-500G TN HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV952-500G Tryptone Glucose Yeast Extract HiVeg Himedia – Ấn độ 500g
MV953-500G Tryptone Phosphate HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV955-500G Yeast Extract Rose Bengal HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV961-500G “Tryptone Agar, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
MV962-100G R-2A HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV962-500G R-2A HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV969-500G Tryptone Peptone Glucose Yeast Extract Himedia – Ấn độ 500g
MV971-500G Brilliant Green HiVeg Agar Base w/ Himedia – Ấn độ 500g
MV972-100G Bile Esculin HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 100g
MV972-500G Bile Esculin HiVeg Agar Himedia – Ấn độ 500g
MV976-500G *Modified Letheen HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV982-500G Glucose Azide HiVeg Broth Himedia – Ấn độ 500g
MV990-500G Tryptone Soya HiVeg Agar w/ Magnesium Himedia – Ấn độ 500g
MV994-500G Campylobacter HiVeg  Agar Base Himedia – Ấn độ 500g
MV995-500G “Malt Extract HiVeg Agar Base, Modified” Himedia – Ấn độ 500g
MV996-500G “Tryptose Agar w/ Thiamine HCl, HiVeg” Himedia – Ấn độ 500g
ĐẦU TRANG
logo